Les entitats del FERA insten a una reforma urgent de l’Administració Catalana

abr. 10, 2024 | Notícies

Publicat per:

El Fòrum d’Entitats per la Reforma de l’Administració ha presentat un manifest destacant la necessitat d’una profunda reforma en l’Administració de Catalunya. En el comunicat es denuncia una gestió burocratitzada, feixuga i mancada de professionalitat, alertant sobre la incompatibilitat d’una administració ineficient amb els reptes actuals a Catalunya. “No hi pot haver un bon país sense una bona Administració”, afirmen les entitats.

Resum executiu

MANIFEST del FERA davant les eleccions del 12M

El Fòrum d’Entitats per a la Reforma de l’Administració, constituït per l’Associació Catalana de Gestió Pública, l’Associació Catalana de Professionals, la Cambra de Comerç de Barcelona, la Cecot, el Club de Direcció Pública ESADE Alumni, el Col·legi d’Economistes de Catalunya, el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, el Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia, la Fundació FemCAT i la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya,

MANIFESTA:

No hi pot haver un bon país sense una bona Administració, i aquesta no és possible sense una bona direcció

Des del FERA fa més de 10 anys que s’insisteix en la necessitat d’una profunda reforma de les nostres administracions. Però en tots aquests anys no hi ha hagut avenços. Per això, davant les properes eleccions del 12 de maig, interpel·lem els partits polítics perquè expressin el compromís d’assumir les sis línies estratègiques i, si esdevenen Govern, implementar les deu mesures que tot seguit presentem.

1. Taula d’Avaluació i Seguiment de la Reforma de les Administracions Públiques (TASRAP). Dins dels primers dos mesos de funcionament, el Govern ha d’acordar la creació d’un òrgan col·legiat, de composició paritària, d’avaluació, seguiment i grau d’implementació i impacte generat per les mesures de reforma de les administracions impulsades des del Govern de la Generalitat, aspectes sobre els quals emetrà un informe públic semestral.

Reducció radical de la burocràcia

Bona administració i accés a drets

2. Dins dels sis mesos següents a la presa de possessió dels seus membres, el Govern ha de presentar un pla de transparència dels terminis en els quals les administracions han de resoldre els permisos i autoritzacions relacionats amb l’activitat econòmica i la prestació de serveis públics finalistes, amb el compromís de reducció del 50% dels terminis o del nombre de tràmits; l’obligació que prèviament a l’aprovació de qualsevol normativa que afecti a permisos, autoritzacions i prestacions finalistes, sigui avaluada per tal de minimitzar el cost per al sector públic i privat; i la implementació de la figura del silenci administratiu en tots els casos possibles. Aquest pla també concretarà mesures de simplificació administrativa que evitin la dilació en l’atenció de necessitats i prestació de serveis als col·lectius més desafavorits i vulnerables, amb la identificació dels terminis concrets de resolució.

Direcció pública professional (DPP)

3. En el sector públic institucional de la Generalitat. Abans no es cessi cap persona que ocupi llocs de direcció executiva unipersonal en les entitats i organismes del sector públic institucional, el Govern ha d’aprovar un Acord on s’estableixi, entre d’altres aspectes, que tots els càrrecs d’aquesta naturalesa, s’han de proveir a través de processos selectius públics i oberts a les persones que reuneixin les condicions fixades en cada convocatòria, en els quals el mèrit, la capacitat i l’expertesa seran els factors de determinació de les candidatures admeses a ocupar aquests llocs, que seran elevades als òrgans competents per a la seva designació.

4. En totes les administracions públiques catalanes. En el seu primer any de singladura, el Govern ha d’aprovar i elevar al Parlament l’avantprojecte de llei de l’estatut de la direcció pública professional, d’aplicació directa als llocs d’alt càrrec de les administracions catalanes susceptibles de romandre-hi sotmesos, i de direcció dels respectius sectors públics vinculats.

Transformació digital

5. L’Administració de la Generalitat de Catalunya, ha seguit un procés de ràpida digitalització que no s’ha acompanyat del nivell d’eficiència que se n’esperava. Cal implementar una estratègia de transformació digital mitjançant un pla que caldrà fer públic simultàniament al pla de reducció de la burocràcia esmentat en la mesura número 2.

Avaluació de les polítiques públiques

6. Avaluar les polítiques públiques de manera regular no és pot fer en el curt termini, no obstant si que es poden donar els passos necessaris per facilitar-ho. Per tant, cal aprovar i executar un programa d’implantació per als 3 anys següents a la presa de possessió del Govern que inclogui incorporar a l’Administració llocs de treball que exerceixin la funció d’avaluació de polítiques públiques, dotar-la de l’estructura que escaigui i realitzar avaluacions, tan aviat com sigui possible.

Bon Govern, transparència i integritat públiques

7. Implantació real de la participació ciutadana. Abans del venciment del primer any de legislatura, el Govern haurà aprovat i lliurat al Parlament l’avantprojecte de llei de Participació Ciutadana, que regularà l’obligació de les administracions d’incorporar l’escolta activa i la incidència de la ciutadania, en les decisions vinculades a l’elaboració, implementació i avaluació de les polítiques públiques que impulsin.

8. Transparència en les retribucions efectives dels llocs d’alt càrrec i directius. Dins del primer mes d’acció del nou Govern, cal que faci públiques -en còmput anual- les retribucions especifiques que percep cada persona que ocupa aquests llocs, atenent a les seves condicions personals, amb identificació de tots els conceptes, com també qualsevol altra gratificació econòmica percebuda com a resultat de la comptabilització de responsabilitats directives addicionals.

9. Comitè Assessor d’Ètica Pública. Dins del primer mes d’activitat del Govern, n’ha de modificar la composició, perquè només en formin part dos persones independents de prestigi reconegut en matèria d’administració pública, designades pel Govern, que no siguin alts càrrecs o directius públics en actiu, a més del personal funcionari que ja n’és membre.

10. Independència i objectivitat dels alts càrrecs i el personal directiu. Abans que hagin passat deu setmanes des de la seva constitució, el nou Govern haurà acordat afegir un punt 5.25 addicional, al Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, en relació amb els partits polítics amb representació parlamentària, en el qual s’estableixi la prohibició que les persones que ocupin aquestes posicions facin aportacions econòmiques als partits polítics i a les entitats que hi son vinculades, durant tota la durada dels seus mandats.